Persondatapolitik

 

1.Dataansvarlig

 

Gotvedpr

Ved/ Thorleif Trust Gotved

CVR: 39167816

Erik Bøghs Alle 8

2860 Søborg

T: 28 73 99 77

M: thorleif@gotvedpr.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Gotvedpr behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundehåndtering, hvis du enten som privatperson eller på vegne af en virksomhed indgår i et kundeforhold med Gotvedpr
 • Salg og markedsføring. Fx hvis du tilmelder dig Gotvedprs nyhedsbrev eller ved at bruge LinkedIn (delt dataansvar med LinkedIn).
 • Samarbejdspartner, hvis du er i proces med, eller indleder en form for samarbejde med Gotvedpr

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens:
  • artikel 6, stk. 1, litra a, hvis det drejer sig om samtykke (tilmelding til nyhedsbrev eller brug af fx foto i særlige situationer).
  • artikel 6, stk. 1, litra b, hvis formålet med behandlingen er at opfylde en kontrakt/aftale.
  • artikel 6, stk. 1, litra c, hvis der er tale om en retlig forpligtelse, som Gotvedpr er underlagt, fx bogføringsloven
  • artikel 6, stk. 1, litra f, hvis der gøres brug af legitim interesse, fx direkte markedsføring.

3.Kategorier af personoplysninger

Gotvedpr behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Alm. oplysninger (artikel 6), fx navn og kontaktoplysninger.

4.Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, fx økonomisystem, e-mail-program mm.
 • I forbindelse med kurser/Linkedin-forløb, hvor Gotvedpr er dataansvarlig, deles dit navn og evt. kontaktoplysninger med de øvrige deltagere, samt evt. eksterne oplægsholdere, hvis det skønnes nødvendig af hensyn til forberedelse af oplæg.
 • I særlige situationer tager og offentliggøre jeg billeder/video fra fx kurser. Du vil som min. altid bliver informeret om dette forud for offentliggørelsen, og jeg indhenter et samtykke, hvis jeg konkret har vurderet, at det er påkrævet.
 • I forbindelse med karriererådgivning (outplacementforløb) hvor det er en arbejdsgiveren der betaler, så videregiver jeg dit navn og relevante kontaktoplysninger til din arbejdsgiver i forbindelse med fakturering.

5.Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Gotvedpr benytter Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp opbevarer persondata i USA, som er et usikkert 3. land. Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) jer selvcertificeret I henhold til Privacy Shield-aftalen. Gotvedpr er opmærksom på, at Privacy Shield-aftalen i juli 2020 blev erklæret ugyldig af EU-domstolen og er derfor i proces med at finde en passende afløser for Mailchimp.

6.Hvor dine personoplysninger stammer fra

Persondata stammer fra som regel fra dig selv eller fra samarbejdspartnere – det kan fx være virksomheden du er ansat i og som Gotvedpr har indledt et samarbejde med.

7.Opbevaring af dine personoplysninger

Kundedata gemmes i op til 5 år efter registrering i henhold til bogføringsloven. Andre oplysninger slettes når de ikke længere anses for værende relevante. E-mails slettes som udgangspunkt efter 2 år.                 

8.Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet samtykke, så kan du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Er samtykket givet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev er det muligt i hvert enkelt nyhedsbrev at tilbagekalde samtykket (afmeld nyhedsbrev).

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.